Kuruluş Hikayemiz- Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı 


Şekerbank Türk Anonim Şirketi personelinin sosyal güvenliğini sağlamak üzere, (Şekerbank Türk Anonim Şirketi Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı) namiyle, tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurulmuştur.
Bu vakıf, Şekerbank Türk Anonim Şirketi Memur ve Müstahdemleri Sigorta ve Yardım Sandığı’nın devamıdır.
Vakfın belli bir süresi yoktur.
Vakıf fesih veya tasfiye edilemez.
Vakfın merkezi Bankanın merkezidir

  • Sandığın, 8.6.1968 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.
  • Şekerbank T.A.Ş. İdare Meclisinin 26.6.1968 tarihli 16/11-91 sayılı kararı ile tasvip olunmuştur.
  • Ankara İkinci Noterliğine re’sen düzenlenen 8.7.1968 tarihli 16853 sayılı resmi senetle tevsik olunmuştur.
  • Ankara Beşinci Asliye Hukuk Hakimliğinin 19.7.1968 tarihli 1968/726 Esas 1968/607 Karar sayılı ilamı ile tescil edilmiştir.    
  • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci Maddesi gereğince Çalışma Bakanlığının 7.9.1968 tarihli 917-A-20/10509 sayılı karariyle onaylanmıştır.
  • 1.10.1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


 

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2024 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr